Garantie en reparatie

/Garantie en reparatie
Garantie en reparatie2015-12-04T23:10:40+01:00

Garantie

Helaas is het mogelijk dat een aankoop defect gaat of dat de aankoop niet voldoet aan de verwachtingen (14 dagen zichttermijn). Wanneer een product defect is of niet past dient u allereerst contact te leggen met onze serviceafdeling. (service@heatwaveshop.be)
Om deze service vlot en goed te regelen hebben wij een ordernummer en artikelnummer nodig dat op de factuur vermeld staat. Je kunt hier een defect aanmelden en je wordt hierbij op eenvoudige wijze naar de juiste procedure geleid. Ook voor het retourneren van een product binnen 14 dagen moet je gebruik maken van de self service module.

Heatwave verleent aan de Wederpartij schriftelijk garantie voor gebreken ontstaan aan de geleverde goederen bij normaal gebruik. Deze garantie vervalt indien de gebreken het gevolg zijn van ondeskundig gebruik, oververhitting of gebruik dat als niet normaal dagelijks gebruik omschreven kan worden en gebreken veroorzaakt door transport en / of opslag door de Wederpartij.

Garantie voor de nieuwe geleverde producten is ten hoogste de door leveranciers gestelde garantiebepalingen. Heatwave garandeert in geval van installatie door Heatwave, dat eventuele gebreken aan de installatie voor een termijn van 6 maanden na oplevering worden verholpen, tenzij zij kan aantonen dat het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Heatwave, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

De garantie is alleen dan geldig:

  • Voor de eerste Wederpartij/eigenaar van het product, wiens naam op de originele factuur van Heatwave vermeld is.
  • Voor de eerste originele installatie geplaatst door Heatwave.

Op gebruikte goederen wordt door Heatwave 6 maanden garantie gegeven.